Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

1,623
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Toàn cầu tiến hóa sau ta đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh tầng Tác giả: Thất Lưu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/toan-cau-tien-hoa-sau-ta-dung-o-chuoi-do-an-dinh-tang/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 24, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Thập niên 70 cẩm lý thôn hoa Tác giả: Hồ Châu Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thap-nien-cam-ly-thon-hoa/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Ta dựa áo choàng dũng sấm thần quái vị diện Tác giả: Phong Hưu Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ta-dua-ao-choang-dung-sam-than-quai-vi-dien/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 23, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Vô Cương Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-cuong/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 21, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Trở Lại Thập Niên Chín Mươi Tác giả: Hoài Tố Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tro-lai-thap-nien-chin-muoi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 21, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Mãng Hoang Kỷ Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/mang-hoang-ky/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Xuyên qua bảy mươi niên đại quân tẩu trưởng thành ký Tác giả: Tiểu Thạc Thử 5 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xuyen-qua-bay-muoi-nien-dai-quan-tau-truong-thanh-ky/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 19, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Ta 3000 Năm Luyện Khí Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Ky Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ta-nam-luyen-khi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 18, 2021 thuvienbao
audio

eye 7

favorite 0

comment 0

Đừng Cười Ca Bắt Quỷ Đây Tác giả: Mộc mộc ngốc ngốc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dung-cuoi-ca-bat-quy-day/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 17, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Chó Điên Gia Tam Tác giả: Dịch Nhân Bắc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cho-dien-gia-tam/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 17, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Đông Bắc tầm bảo chuột Tác giả: Vinh Tiểu Hiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dong-bac-tam-bao-chuot/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 16, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Thanh Việt Quan ( sư đồ ) Tác giả: Nhân Nghê Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thanh-viet-quan-su-do-/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 13, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Hồng trần một sa điêu Tác giả: Xuân Phong Dao Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hong-tran-mot-sa-dieu/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 13, 2021 thuvienbao
audio

eye 361

favorite 0

comment 0

Xuyên thành 80 dị năng nữ Tác giả: Xuân Quang Mãn Viên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xuyen-thanh-di-nang-nu/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 11, 2021 thuvienbao
audio

eye 11

favorite 0

comment 0

Pháo hôi nữ xứng vô hạn nghịch tập Tác giả: Thục Tiêu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/phao-hoi-nu-xung-vo-han-nghich-tap/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 10, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Vô hạn du lịch đoàn Tác giả: Yến Cô Hồng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-han-du-lich-doan/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 3, 2021 thuvienbao
audio

eye 8

favorite 0

comment 0

Lâm thị vinh hoa Tác giả: Úc Vũ Trúc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/lam-thi-vinh-hoa/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 2, 2021 thuvienbao
audio

eye 11

favorite 0

comment 0

Kinh tủng du lịch đoàn [ vô hạn lưu ] Tác giả: Yến Cô Hồng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/kinh-tung-du-lich-doan-[-vo-han-luu-]/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 8

favorite 0

comment 0

Vì cứu vớt thế giới ta mang địa cầu chạy Tác giả: Vương Thần Dư Dịch Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vi-cuu-vot-the-gioi-ta-mang-dia-cau-chay/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Sep 1, 2021 thuvienbao
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Xuyên qua tinh tế toàn năng nữ vương Tác giả: Thanh Tịch Nguyên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xuyen-qua-tinh-te-toan-nang-nu-vuong/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 357

favorite 0

comment 0

Làm Đại Lão Cầm Nữ Phụ Kịch Bản (Xuyên Nhanh) Tác giả: Home Độc Bộ Thiên Hạ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/lam-dai-lao-cam-nu-phu-kich-ban-xuyen-nhanh-/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 26, 2021 thuvienbao
audio

eye 150

favorite 0

comment 0

Từ hiện đại phi thăng về sau Tác giả: Úc Vũ Trúc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tu-hien-dai-phi-thang-ve-sau/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 22, 2021 thuvienbao
audio

eye 311

favorite 0

comment 0

Trọng sinh ở mạt thế làm ruộng nhật tử Tác giả: Noãn Hà Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-o-mat-the-lam-ruong-nhat-tu/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 325

favorite 0

comment 0

Sau khi trọng sinh ta về Miêu Cương kế thừa gia nghiệp Tác giả: Yến Cô Hồng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/sau-khi-trong-sinh-ta-ve-mieu-cuong-ke-thua-gia-nghiep/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 166

favorite 0

comment 0

Dạ đế đầu quả tim sủng: Quỷ kiêu cuồng phi Tác giả: Băng Thủy Tiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/da-de-dau-qua-tim-sung-quy-kieu-cuong-phi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 21, 2021 thuvienbao
audio

eye 351

favorite 0

comment 0

Mạt thế kỷ nguyên Tác giả: Noãn Hà Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/mat-the-ky-nguyen/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 21, 2021 thuvienbao
audio

eye 102

favorite 0

comment 0

Hàng Thập Thất không phải Husky Tác giả: Chỉ Chiết Nguyệt Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hang-thap-that-khong-phai-husky/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 139

favorite 0

comment 0

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Tu Tiên Khó A Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/se-khong-thuc-su-co-nguoi-cam-thay-tu-tien-kho-a/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 612

favorite 0

comment 0

Trọng sinh không gian: Hào môn cay thê không dễ chọc Tác giả: Hứa Noãn Noãn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-khong-gian-hao-mon-cay-the-khong-de-choc/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 72

favorite 0

comment 0

Bạn trai cũ tổng tưởng cùng ta ngược luyến tình thâm Tác giả: Chiết Mộc Dĩ Phất Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ban-trai-cu-tong-tuong-cung-ta-nguoc-luyen-tinh-tham/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 15, 2021 thuvienbao
audio

eye 51

favorite 0

comment 0

Hỗn cầu Tác giả: Yên Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hon-cau/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 15, 2021 thuvienbao
audio

eye 70

favorite 0

comment 0

Thư tiên sinh yêu thầm những cái đó năm Tác giả: Nhất Căn Băng Côn Nhi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thu-tien-sinh-yeu-tham-nhung-cai-do-nam/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 15, 2021 thuvienbao
audio

eye 56

favorite 0

comment 0

[ chủ hỏa ảnh ] đại ống mộc sa hi Tác giả: Minh Thiên Bất Mã Tự Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/[-chu-hoa-anh-]-dai-ong-moc-sa-hi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 420

favorite 0

comment 0

Pháo Hôi Nguyên Phối Nhân Sinh (Xuyên Nhanh) Tác giả: Khuynh Bích Du Nhiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/phao-hoi-nguyen-phoi-nhan-sinh-xuyen-nhanh-/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 176

favorite 0

comment 0

Tổng tài đầu quả tim sủng: Nhân ngư kiều thê manh manh đát Tác giả: Tây Lan Hề Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tong-tai-dau-qua-tim-sung-nhan-ngu-kieu-the-manh-manh-dat/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 12, 2021 thuvienbao
audio

eye 320

favorite 0

comment 0

Hồng Hoang Lịch Tác giả: Zhttty Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hong-hoang-lich/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 164

favorite 0

comment 0

Tổng tài đầu quả tim sủng: Nhân ngư kiều thê manh manh đát Tác giả: Tây Lan Hề Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tong-tai-dau-qua-tim-sung-nhan-ngu-kieu-the-manh-manh-dat/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 10, 2021 thuvienbao
audio

eye 129

favorite 0

comment 0

Bách thảo ký niên Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bach-thao-ky-nien/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 9, 2021 thuvienbao
audio

eye 45

favorite 0

comment 0

Mau xuyên ngươi là của ta- END Tác giả: Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/mau-xuyen-nguoi-la-cua-ta-end/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 8, 2021 thuvienbao
audio

eye 158

favorite 0

comment 0

Trọng sinh 80 phúc thê có điểm ngọt Tác giả: Nhàn Thính Lãnh Vũ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-phuc-the-co-diem-ngot/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 636

favorite 0

comment 0

Xuyên nhanh: Ma Vương đại nhân, cực hạn sủng Tác giả: Thập Tam Thanh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xuyen-nhanh-ma-vuong-dai-nhan-cuc-han-sung/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 372

favorite 0

comment 0

Trọng sinh 80 sau: Quân gia cầu buông tha Tác giả: Nhàn Thính Lãnh Vũ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-sau-quan-gia-cau-buong-tha/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 73

favorite 0

comment 0

Hào môn mật hôn chi kiều thê ở thượng Tác giả: Nhan Hương Trần Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hao-mon-mat-hon-chi-kieu-the-o-thuong/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 2, 2021 thuvienbao
audio

eye 232

favorite 0

comment 0

Thịnh sủng đích hậu Tác giả: Phong Miên Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thinh-sung-dich-hau/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 1, 2021 thuvienbao
audio

eye 287

favorite 0

comment 0

Trọng sinh chi phế tài hoàng tử phi Tác giả: Sướng Ái Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-chi-phe-tai-hoang-tu-phi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 31, 2021 thuvienbao
audio

eye 75

favorite 0

comment 0

Áo choàng của ta trải rộng Tu Tiên giới Tác giả: Tiêu Y Hiểu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ao-choang-cua-ta-trai-rong-tu-tien-gioi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 29, 2021 thuvienbao
audio

eye 349

favorite 0

comment 0

Kinh tủng luyện tập sinh Tác giả: Vọng Nha Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/kinh-tung-luyen-tap-sinh/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 221

favorite 0

comment 0

Bởi Vì Sợ Chết Liền Toàn Bộ Điểm Công Kích Tác giả: Trang Bàn Khảo Ngư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/boi-vi-so-chet-lien-toan-bo-diem-cong-kich/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 284

favorite 0

comment 0

Ngày tháng tôi giả làm NPC trong game sinh tồn Tác giả: Thanh Trúc Diệp Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ngay-thang-toi-gia-lam-npc-trong-game-sinh-ton/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 292

favorite 0

comment 0

Hỏa bạo kiều phi: Phúc hắc quốc sư cuồng sủng thê Tác giả: Lăng Thất Thất Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hoa-bao-kieu-phi-phuc-hac-quoc-su-cuong-sung-the/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 27, 2021 thuvienbao
audio

eye 433

favorite 0

comment 0

Chí Tôn Vô Lại Tác giả: Khiêu Vũ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chi-ton-vo-lai/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 138

favorite 0

comment 0

Học thần nơi tay, thiên hạ ta có (PHIÊN BẢN 1) Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hoc-than-noi-tay-thien-ha-ta-co-phien-ban-/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 13, 2021 thuvienbao
audio

eye 404

favorite 0

comment 0

Xuyên thành cực phẩm hắn khuê nữ [ 70 ] Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xuyen-thanh-cuc-pham-han-khue-nu-[-]/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 211

favorite 0

comment 0

Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/mau-xuyen-cong-luoc-vai-ac-boss-doc-nhat-vo-nhi-dinh-che/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 12, 2021 thuvienbao
audio

eye 185

favorite 0

comment 0

Xuyên nhanh: Vai ác độc sủng tiểu khả ái Tác giả: Hoa Tứ Ngọc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xuyen-nhanh-vai-ac-doc-sung-tieu-kha-ai/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 19, 2021 thuvienbao
audio

eye 7

favorite 0

comment 0

Cùng bạo quân vì lân Tác giả: Độc Ca Lệnh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cung-bao-quan-vi-lan/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 200

favorite 0

comment 0

Vạn nhân mê vai ác nghịch tập kế hoạch [ Xuyên nhanh ] Tác giả: Tòng Lai Bất Vấn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/van-nhan-me-vai-ac-nghich-tap-ke-hoach-[-xuyen-nhanh-]/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 455

favorite 0

comment 0

Xuyên qua nông gia chi phi chọc Vương gia Tác giả: Quai Quai Văn Văn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xuyen-qua-nong-gia-chi-phi-choc-vuong-gia/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 3

favorite 0

comment 0

Pháo hôi nam xứng muốn nghịch tập [ xuyên nhanh ] Tác giả: Niên Thiếu Bất Đổng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/phao-hoi-nam-xung-muon-nghich-tap-[-xuyen-nhanh-]/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 16, 2021 thuvienbao
audio

eye 9

favorite 0

comment 0

Trái tim hoa hồng Tác giả: Hạc Chẩn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trai-tim-hoa-hong/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 98

favorite 0

comment 0

Phải bị bồi dưỡng thành tuyệt sắc vưu vật làm sao bây giờ Tác giả: Hoa Nhạ Trần Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/phai-bi-boi-duong-thanh-tuyet-sac-vuu-vat-lam-sao-bay-gio/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 6

favorite 0

comment 0

Huyền huyễn: Bắt đầu thành pháo hôi vai ác Tác giả: Bạch Thủ Truy Hung Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/huyen-huyen-bat-dau-thanh-phao-hoi-vai-ac/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 14, 2021 thuvienbao
audio

eye 5

favorite 0

comment 0

Nhặt được tiểu nhân sâm siêu dính người Tác giả: Lâm Kiến Thụ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nhat-duoc-tieu-nhan-sam-sieu-dinh-nguoi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 14, 2021 thuvienbao
audio

eye 3

favorite 0

comment 0

Tinh quang không kịp ngươi Tác giả: Độc Ca Lệnh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tinh-quang-khong-kip-nguoi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 14, 2021 thuvienbao
audio

eye 1,443

favorite 0

comment 0

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chac-chang-co-ai-cam-thay-tu-tien-kho/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 14, 2021 thuvienbao
audio

eye 205

favorite 0

comment 0

Mỗi Đêm Đều Tại Đại Lão Trong Mộng Tác giả: Bản Cung Vi Bàn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/moi-dem-deu-tai-dai-lao-trong-mong/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 13, 2021 thuvienbao
audio

eye 225

favorite 0

comment 0

Ta đã thành phú bà hàng tỉ Tác giả: Tử Thanh Du Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ta-da-thanh-phu-ba-hang-ti/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 11, 2021 thuvienbao
audio

eye 825

favorite 0

comment 0

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nha-co-han-the-lam-sao-pha/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 11, 2021 thuvienbao
audio

eye 172

favorite 0

comment 0

Duy ngô tiêu dao Tác giả: Vi Tư Nhân Dã Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/duy-ngo-tieu-dao/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 11, 2021 thuvienbao
audio

eye 215

favorite 0

comment 0

Xuyên thư chi học thần hình nữ xứng Tác giả: Miêu Ngận Miêu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xuyen-thu-chi-hoc-than-hinh-nu-xung/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 11, 2021 thuvienbao
audio

eye 58

favorite 0

comment 0

Pháp y hình trinh bút ký Tác giả: Bắc Thu Nam Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/phap-y-hinh-trinh-but-ky/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 11, 2021 thuvienbao
audio

eye 100

favorite 0

comment 0

Trời sinh Tác giả: FRX Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/troi-sinh/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 11, 2021 thuvienbao
audio

eye 235

favorite 0

comment 0

Đại Đường chi từ đương cá mặn bắt đầu Tác giả: Đản Thiết Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dai-duong-chi-tu-duong-ca-man-bat-dau/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 63

favorite 0

comment 0

Cùng giáo bá kết hôn cùng ngày cùng nhau xuyên qua Tác giả: Khanh Bổn Lộ Nhân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cung-giao-ba-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-xuyen-qua/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 10, 2021 thuvienbao
audio

eye 78

favorite 0

comment 0

Gia hạn hợp đồng Tác giả: Thường Duy Hoan Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/gia-han-hop-dong/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 10, 2021 thuvienbao
audio

eye 855

favorite 0

comment 0

Trọng sinh 90 ngọt quân tẩu Tác giả: Ức Tích Nhan Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-ngot-quan-tau/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 9, 2021 thuvienbao
audio

eye 45

favorite 0

comment 0

Hắn ở khói thuốc súng thông báo Tác giả: Nham Anh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/han-o-khoi-thuoc-sung-thong-bao/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 9, 2021 thuvienbao
audio

eye 10

favorite 0

comment 0

Cái kia Vương gia tâm quá hắc Tác giả: Li Đình Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cai-kia-vuong-gia-tam-qua-hac/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 9, 2021 thuvienbao
audio

eye 6

favorite 0

comment 0

Sư tôn có điều vai ác long Tác giả: Đình Lan Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/su-ton-co-dieu-vai-ac-long/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 493

favorite 0

comment 0

Nữ trang cự cự nghịch tập nhật ký [ Xuyên nhanh ] Tác giả: Tòng Lai Bất Vấn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nu-trang-cu-cu-nghich-tap-nhat-ky-[-xuyen-nhanh-]/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 8, 2021 thuvienbao
audio

eye 74

favorite 0

comment 0

Giáo thảo tiểu tiên nữ lại táo bạo Tác giả: Lạc Cửu Cửu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/giao-thao-tieu-tien-nu-lai-tao-bao/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 8, 2021 thuvienbao
audio

eye 153

favorite 0

comment 0

Liêu thê nhập hoài ( trọng sinh ) Tác giả: Độc Ca Lệnh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/lieu-the-nhap-hoai-trong-sinh-/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 8, 2021 thuvienbao
audio

eye 170

favorite 0

comment 0

Đoàn sủng trại chủ làm ruộng vội Tác giả: Mãn Bôi Bá Vương Dữu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/doan-sung-trai-chu-lam-ruong-voi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 173

favorite 0

comment 0

Đại Đường chi bắt đầu cử báo Lý nhị tạo phản Tác giả: Bí Tân Giả Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/-dai-duong-chi-bat-dau-cu-bao-ly-nhi-tao-phan/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 7, 2021 thuvienbao
audio

eye 80

favorite 0

comment 0

Hắn bôn ta mà đến Tác giả: Triều Tức Tức Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/han-bon-ta-ma-den/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 7, 2021 thuvienbao
audio

eye 65

favorite 0

comment 0

Tham luyến đầy sao Tác giả: Tiện Tinh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tham-luyen-day-sao/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 457

favorite 0

comment 0

Khoa cử nghịch tập: Mạnh nhất nữ thủ phụ Tác giả: Bảo Trang Thành Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/khoa-cu-nghich-tap-manh-nhat-nu-thu-phu/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 5, 2021 thuvienbao
audio

eye 119

favorite 0

comment 0

Hào môn dị văn lục Tác giả: Mộ Lí Khán Hoa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hao-mon-di-van-luc/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 5, 2021 thuvienbao
audio

eye 127

favorite 0

comment 0

Nhà ta nhân ngư luôn muốn bò giường Tác giả: Nghiệp Thất Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nha-ta-nhan-ngu-luon-muon-bo-giuong/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 4, 2021 thuvienbao
audio

eye 11

favorite 0

comment 0

Siêu Não Thái Giám Tác giả: Tiêu Thư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/sieu-nao-thai-giam/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 136

favorite 0

comment 0

Bên gối kiều tước / Mật mưu ( song trọng sinh ) Tác giả: Trà Noãn Bất Tư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ben-goi-kieu-tuoc-mat-muu-song-trong-sinh-/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 4, 2021 thuvienbao
audio

eye 293

favorite 0

comment 0

Lão vương không ở, khai hoang đi Tác giả: Bàn Cáp Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/lao-vuong-khong-o-khai-hoang-di/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 2, 2021 thuvienbao
audio

eye 162

favorite 0

comment 0

Thần Lan Kỳ Vực - U Minh Châu Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-lan-ky-vuc-u-minh-chau/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jun 2, 2021 thuvienbao
audio

eye 37

favorite 0

comment 0

Chúng ta muốn ở bên nhau Tác giả: Thường Duy Hoan Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chung-ta-muon-o-ben-nhau/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 30, 2021 thuvienbao
audio

eye 230

favorite 0

comment 0

Lâm Uyên Hành Tác giả: Trạch Trư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/lam-uyen-hanh/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 30, 2021 thuvienbao
audio

eye 7

favorite 0

comment 0

Võ Hiêp Điên Phong Chi Thượng Tác giả: Hàm Vũ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-hiep-dien-phong-chi-thuong/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 29, 2021 thuvienbao
audio

eye 1,523

favorite 0

comment 0

Hoan sủng điền viên, nông nữ thái tử phi Tác giả: Tương Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hoan-sung-dien-vien-nong-nu-thai-tu-phi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 28, 2021 thuvienbao
audio

eye 98

favorite 0

comment 0

Ta ở tuyệt địa cầu sinh nhặt bao lì xì Tác giả: Nhị Ngũ Tử Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ta-o-tuyet-dia-cau-sinh-nhat-bao-li-xi/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 28, 2021 thuvienbao
audio

eye 123

favorite 0

comment 0

Ngã Chân Đích Trường Sinh Bất Lão Tác giả: Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/nga-chan-dich-truong-sinh-bat-lao/
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 94

favorite 0

comment 0

Đối thủ một mất một còn làm ta hoài nhãi con Tác giả: Ngũ Nguyệt Sơ Nhất Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/doi-thu-mot-mat-mot-con-lam-ta-hoai-nhai-con/